Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

02:08 | 15/08/2017
|

Những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

UBKT Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh rà soát hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ảnh Trường Khanh

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát , trong đó xác định cụ thể đối tượng, phương pháp và thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng; kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc… Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện nghiêm túc những quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh cho biết: Năm 2017, Đảng ủy nhà trường xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy tập trung vào việc kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng; công tác Đảng vụ; chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí của chi bộ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng; kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Kế hoạch số 62và Thông báo số 28 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Nội dung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường; giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng chi, Đảng bộ TSVM.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhà trường đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 2 chi bộ: Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Chi bộ Hành chính- Tổ chức. Đảng ủy nhà trường trực tiếp chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đảng viên, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đều được đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Kết quả kiểm tra cho thấy các chi bộ, đảng viên cơ bản chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của Đảng ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh còn một số hạn chế: công tác kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm, đôi khi còn mang tính hình thức…

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là người đứng đầu cấp ủy; thường xuyên bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tình hình thực tiễn của đơn vị, Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; gắn kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy nhà trường và UBKT Đảng ủy với hoạt động của Tổ Thanh tra giáo dục của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng việc thực thực hiện các nội quy, quy chế, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên; rà soát các nội quy quy chế của nhà trường, bổ sung, thay thế những nội quy không còn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra tập thể, đảng viên, nhất là những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Gắn việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Kim Ngân