Tam Dương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

02:08 | 07/08/2017
|

Thời gian qua, Huyện ủy Tam Dương thường xuyên coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đói, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót,

Thời gian qua, Huyện ủy Tam Dương thường xuyên coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đói, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cán bộ UBKT Huyện ủy Tam Dương rà soát hồ sơ của các cuộc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ảnh Dương Chung

Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy Tam Dương thường xuyên quan tâm, bố trí thời gian để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong Đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới theo Điều lệ Đảng. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy huyện và Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra được 9 tổ chức Đảng cấp dưới và 4 đảng viên về các nội dung: Thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giao cho UBKT; Ban Tổ chức và Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với Đảng ủy xã Đồng Tĩnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương; Đảng ủy xã An Hòa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; kiểm tra đối với Đảng ủy xã Hoàng Đan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã kiện toàn, phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực công tác và phụ trách cụm xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách theo dõi cơ sở. Huyện cũng kiện toàn các tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tổ công tác có nhiệm vụ dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và phối hợp với cấp ủy trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tham gia chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy huyện và cơ sở đã giám sát đối với 2 đảng viên và 3 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức năng, quyền hạn được giao.

Có thể khẳng định, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy huyện và Đảng ủy cơ sở đều được triển khai đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã đề nghị các tổ chức Đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ ra những tồn tại, hạn chế về nội dung kiểm tra, giám sát, giúp tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thấy rõ những ưu, khuyết điểm để chủ động điều chỉnh, uốn nắn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt đối với địa phương, đơn vị. Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên với hình thức cảnh cáo, khiển trách. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp xem xét xử lý kịp thời, hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm. Sau khi thi hành kỷ luật, đảng viên đã khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng viên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn đã kiểm tra 5 đảng viên, 1 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 11 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đối với 3 cá nhân và 1 tổ chức cơ sở Đảng khi có dấu hiệu vi phạm đang được tổ kiểm tra của UBKT Huyện ủy thẩm định, xác minh. Với chương trình giám sát hàng năm của cấp mình, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành giám sát đối với 24 đảng viên và 9 tổ chức Đảng. Đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng, đến thời điểm này, UBKT Huyện ủy và cơ sở xem xét đề nghị cấp ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với một đảng viên do vi phạm pháp luật.

Hoàng Nga