Vĩnh Tường xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

02:07 | 31/07/2017
|

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả tích cực,

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

CBCCVC xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) trao đổi về nội dung cơ bản Đề án 01 của Tỉnh ủy để tuyên truyền và triển khai tại địa phương. Ảnh Toàn Nguyễn

Xác định thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giai đoạn 2016-2021 là việc làm cần thiết, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 44 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trong quá trình thực hiện cần phải có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cấp, ngành; đưa ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn. Nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của đơn vị, làm từng bước, khoa học, dân chủ, công khai, nhất là trong sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng của đội ngũ cán bộ CCVC, các đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ tiền lương, phụ cấp cho CBCCVC.

Đến nay, huyện đã giảm được 3 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy và UBND huyện, giảm 87 biên chế; sáp nhập Trung tâm VH-TT và Đài truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; tiếp nhận Trung tâm GDTX&DN về huyện quản lý và đổi tên thành Trung tâm GDNN-GDTX.

Điều đáng nói, Vĩnh Tường là địa phương tiên phong của tỉnh trong việc tiến hành sáp nhập 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy. Qua đó, giúp giảm 2 đầu mối và 3 chức danh lãnh đạo (gồm 1 Trưởng Ban Dân vận, 1 Phó Trưởng Ban Dân vận, 1 Phó Giám đốc Trung tâm BDCT), quá trình chỉ đạo triển khai, điều hành có sự thống nhất, tập trung, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy; giảm sự cồng kềnh, chồng chéo cho hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ có sự phân cấp rõ ràng về nhiệm vụ, bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn.

Sau gần 2 tháng sáp nhập trên cơ sở 2 đơn vị: Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Tường và Trung tâm VH - TT huyện Vĩnh Tường, đến nay Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Tường đã đi vào hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ, CCVC có sự chủ động về tâm lý, được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trước khi tiến hành sáp nhập nên không có nhiều bỡ ngỡ. Tuy lĩnh vực hoạt động rộng hơn, bao gồm 3 lĩnh vực: Văn hóa, thông tin và thể thao nhưng vẫn đảm bảo sự chuyên sâu bởi mỗi lĩnh vực đều có một phó giám đốc phụ trách, mỗi cán bộ, CCVC đều được giao phần việc cụ thể nên không có sự chồng chéo. Công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao có sự tập trung, thống nhất; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, hầu hết các đơn vị trên địa bàn huyện đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tư tưởng của đội ngũ CBCCVC phấn khởi, tích cực nâng cao hiệu quả làm việc.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai thực hiện Đề án 01 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc chi trả lương, phụ cấp đối với CBCCVC sau khi sáp nhập gặp khó khăn. Đối với đội ngũ truyền thanh cơ sở, sau khi sáp nhập đòi hỏi phải hoạt động kiêm lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh, trong khi trình độ chuyên môn còn hạn chế, chế độ phụ cấp thấp nên một bộ phận CBCCVC chưa thực sự tâm huyết với nghề…

Tin rằng với sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Vĩnh Tường sẽ triển khai có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy, góp phần từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCCVC.

Kim Ngân