Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

04:06 | 12/06/2017
|

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới đòi hỏi phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ, nhất là trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.


Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới đòi hỏi phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ, nhất là trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Xác định xây dựng quân đội, LLVT vững mạnh về chính trị trong tình hình mới là mục tiêu quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội luôn là lực l­ượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành với Đảng, Nhà nư­ớc, nhân dân và chế độ XHCN, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn coi đây là vấn đề sống còn, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm hạ thấp, phủ nhận vai trò và sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, vai trò và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội, phá hoại tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân, chia rẽ quân đội với nhân dân.

Cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị và kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với tỷ lệ quân số tham gia đạt trên 97,5%. Kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trong đó có 93% đạt khá, giỏi. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kết hợp chặt chẽ giáo dục tư tưởng chính trị với giáo dục pháp luật và giáo dục truyền thống; kết hợp giáo dục tư tưởng chính trị với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn. Trang bị cho cán bộ, chiến sĩ thế giới quan và phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Để củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình, quản lý, thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới thông qua sinh hoạt Hội đồng quân nhân, sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, ngày pháp luật ở cơ sở. Từ đầu năm 2015 đến hết tháng 4/2017, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp dự và đối thoại với 112 lượt đơn vị trong sinh hoạt chính trị, văn hóa và pháp luật. Nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật quân đội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh, tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong xây dựng quân đội, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tham gia đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng có chất lượng, hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên về cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng LLVT, truyền thống Quân đội nhân dân, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Nổi bật những năm gần đây là việc nâng cao chất lượng và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 1 bên 3 cấp; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, kết thúc làm điểm cho Bộ Quốc phòng về xây dựng điểm các đơn vị DBĐV; xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý và đảm bảo an toàn trong LLVT tỉnh giai đoạn 2015-2017 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong giáo dục, bồi dưỡng bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội. Gắn các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng LLVT thực sự vững mạnh về chính trị.

Đặng Quang Giới