Tam Dương phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

03:05 | 29/05/2017
|

Những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Dương luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; 

Những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Dương luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền.

Ban Chỉ đạo giải tỏa vi phạm hành lang ATGT thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn. Ảnh Anh Toàn

Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hàng năm, Huyện ủy Tam Dương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch gắn việc thực hiện QCDC cơ sở với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng phù hợp với thực tế ở địa phương. Thông qua các phong trào và hoạt động của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể để huy động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên về tầm quan trọng trong việc thực hiện QCDC. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc cử tri; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, kịp thời tại UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn dân cư, những nội dung như: Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, việc quản lý và sử dụng đất đai; cơ chế, chính sách, dự án, công trình đầu tư trên địa bàn; các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính; việc xây dựng sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; chính sách xóa đói giảm nghèo; mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng… được thông báo rộng rãi đến người dân. Một số xã như: Hoàng Lâu, Vân Hội, Thanh Vân, Kim Long… đã ban hành được nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể để nhân dân được biết về dự toán, quyết toán thu, chi các loại quỹ, dự án, các khoản huy động đóng góp chung về xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng. Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện QCDC, các kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH, các đề án, nghị quyết và quyết định của HĐND đã nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống của nhân dân.

Để phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị phối hợp rà soát, nghiên cứu, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định, trong đó tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dân dân. Huyện duy trì việc tiếp công dân vào ngày mùng 5 và 20 hàng tháng do đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp đối thoại với nhân dân. Trong quá trình đối thoại, người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách và những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng.

Tăng cường đối thoại, trao đổi, với nhân dân nên tại thị trấn Hợp Hòa, công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đã đạt nhiều tích cực. Các hộ dân trong thị trấn cùng nhau tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vảy, biển quảng cáo, di chuyển các chậu cây cảnh ra khỏi phạm vi hành lang an toàn giao thông, góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho thị trấn. Đồng chí Đỗ Kiên Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch; thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, tổ chức rà soát các hộ vi phạm và các thủ tục pháp lý, tổ chức thực hiện giải tỏa nhằm đảm bảo khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện. Thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố... tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc giải tỏa hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn. Đồng thời, công khai danh sách các hộ dân vi phạm; tiến độ giải tỏa hàng ngày; danh sách những hộ cố tình không chấp hành các quy định… để người dân trong toàn thị trấn theo dõi, đóng góp ý kiến. Phát huy tinh thần gương mẫu tiên phong, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước”.

Lê Thảo