Chuyển biến tích cực sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Yên Lạc

03:05 | 23/05/2017
|

Thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Yên Lạc tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Yên Lạc tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Cán bộ UBND xã Trung Kiên (Yên Lạc) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh Trường Khanh

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 28-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", BTV Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 05; Kế hoạch số 32-KH/HU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ sở. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, kẻ vẽ pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ huyện Yên Lạc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng trung tâm hành chính công cấp huyện. Trong sinh hoạt chi bộ đều kiểm điểm quá trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa với quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Châu (Yên Lạc) cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng bộ xã Hồng Châu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng gắn với việc giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện bản thân, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương, tiêu biểu như phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội… Với sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ năm 2013 đến năm 2016, Đảng bộ xã Hồng Châu liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM; thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng dần, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 4,76%.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Thu Vân