Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn

08:06 | 14/06/2018
|

UBKT Công đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Đồng thời, giúp lãnh đạo tổ chức công đoàn giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tham gia với các cơ quan chức năng

UBKT Công đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Đồng thời, giúp lãnh đạo tổ chức công đoàn giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tham gia với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật... góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 473/1.318 tổ chức công đoàn thành lập được UBKT, trong đó: 1 UBKT LĐLĐ tỉnh; 13 UBKT LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp và 459 UBKT công đoàn cơ sở (CĐCS).

Nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, UBKT Công đoàn các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát triển.

Đội ngũ cán bộ UBKT làm công tác kiểm tra của tổ chức công đoàn được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, đa số Chủ nhiệm UBKT là Ủy viên Ban Thường vụ, nhiều đồng chí là Phó Chủ tịch công đoàn cùng cấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham mưu BTV LĐLĐ tỉnh xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, chương trình hoạt động của UBKT hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với phương châm hoạt động lấy xây dựng làm mục đích, lấy ngăn ngừa làm biện pháp hàng đầu, lấy kiểm tra đồng cấp và hướng dẫn kiểm tra cấp dưới là chủ yếu và coi trọng tổ chức và hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở, UBKT Công đoàn các cấp đã tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp và tham gia giải quyết đúng, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quản lý tài chính của tổ chức công đoàn để các nguồn thu đúng quy định và chi đúng mục đích, tiết kiệm.

UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra đồng cấp và cấp dưới gần 2.300 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hơn 2.100 cuộc về tài chính công đoàn, truy thu về cho ngân sách công đoàn gần 400 triệu đồng; tổ chức tiếp hơn 500 lượt đoàn viên, công nhân lao động đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận hơn 200 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNLĐ.

Bên cạnh đó, UBKT đã tham mưu cho BCH, BTV Công đoàn các cấp tham gia với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội giải quyết gần 200 đơn thư.

Có thể khẳng định, hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp thời gian qua góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản; nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNLĐ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ.

Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tuy nhiên, hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn đều kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, nghiệp vụ kiểm tra còn yếu, chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa cao. Nhiều CĐCS chưa làm tốt công tác kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra còn bất cập, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra ở một số CĐCS chưa đi vào nền nếp, nhất là các CĐCS thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh; phương pháp kiểm tra của công đoàn và UBKT các cấp chưa thực sự đổi mới.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu mới, các cấp công đoàn trên địa tỉnh cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường hoạt động của UBKT Công đoàn cấp mình. Trong đó, chú trọng bố trí đội ngũ làm công tác kiểm tra phải có năng lực chuyên môn, có phẩm chất, trung thực và am hiểu điều lệ, pháp luật, chế độ chính sách; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra và nhiệm vụ của UBKT Công đoàn, sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động tự kiểm tra của công đoàn.

BCH, BTV Công đoàn các cấp cần chỉ đạo UBKT Công đoàn xây dựng chương trình hoạt động, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp và tham gia giải quyết đúng, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và CNLĐ.

Hoàng Nga