Huyện Yên Lạc: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ của CB, CC, VC

01:05 | 17/05/2018
|

Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, xã, thị trấn vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc hành chính thực hiện chưa nghiêm, chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, chưa thực nghiêm một số quy định về cấm uống rượu bia trong giờ hành hành chính và giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng.. .ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc.

Để khắc phục những hạn chế trên, huyện Yên Lạc vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý CB, CC, VC và người lao động của cơ quan mình và đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm như: Hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng, uống rượu bia trong giờ hành hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Huyện cũng yêu cầu CB,CC,VC chấp hành không nghiêm quy định về giờ giấc làm việc, không đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; khi thực hiện nhiệm vụ không đeo thẻ, trang phục không gọn gàng, lịch sự...

Thúy Hường