Phát huy truyền thống Đảng bộ TSVM, tập trung khai thác nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hạ tầng đô thị

02:05 | 22/05/2020
|

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Hải Lựu (Sông Lô) tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế với mức tăng bình quân 14,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 39 triệu đồng/năm, tăng 14,6% so với đầu nhiệm kỳ; xã về đích nông thôn mới từ năm 2015, được tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.


Kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Hải Lựu (Sông Lô) tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế với mức tăng bình quân 14,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 39 triệu đồng/năm, tăng 14,6% so với đầu nhiệm kỳ; xã về đích nông thôn mới từ năm 2015, được tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đó là những kết quả cơ bản mà Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lựu đạt được từ sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm. Trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng; chủ trương, chính sách đúng đắn của tỉnh; trực tiếp là sự lãnh đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Hải Lựu đã vượt qua những khó khăn của một huyện miền núi, từng bước hòa nhịp và góp phần vào sự phát triển của huyện, của tỉnh trong tiến trình hội nhập nền kinh tế.

Xác định việc tăng cường sức mạnh và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH là nhiệm vụ then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ xã Hải Lựu thư­ờng xuyên chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; thực hiện tốt vai trò Đảng lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo thành một khối thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng ủy, chính quyền xã đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách điều hành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KT- XH; phát huy và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin với nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể bằng chương trình hành động. Th­ường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến t­ư t­ưởng của đảng viên, quần chúng tại các chi bộ, thôn dân cư để tập trung giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo các chi bộ tăng cường việc quản lý, phân công, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn chọn trọng tâm, trọng điểm, sử dụng cán bộ đúng năng lực sở trường, uy tín để giao nhiệm vụ, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, rút kinh nghiệm kịp thời.

Qua phân loại, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,65%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 2,65% (trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,6%), đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 6,06%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 1,3%; tập thể chi bộ TSVM xuất sắc đạt 23,1%, TSVM đạt 88,18%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 11,82%. Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM xuất sắc, được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và được Huyện ủy tặng 3 Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã gắn việc “làm theo”, “tự phê bình và phê bình”, “tự soi, tự sửa” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thông qua từng việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đã thể hiện ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc, trong lối sống và các hoạt động xã hội.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của xã Hải Lựu ngày càng được hoàn thiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận, kỹ năng công tác, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua tổng kết công tác hàng năm, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Làm tốt công tác xây dựng và củng cố chính quyền, lãnh đạo hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội, chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể trong xã ngày một đi vào nền nếp.

HĐND thực hiện tốt chức năng của cơ quan quyền lực nhà n­ước ở địa ph­ương, thể hiện rõ vai trò thực quyền trong quyết định, đôn đốc giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND xã với cử tri, các nghị quyết ban hành đảm bảo đúng luật, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác quản lý và điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ. UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, ch­ương trình hành động và đổi mới công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực, nhất là trong triển khai thực hiện điều hành sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các tổ chức chính trị-xã hội phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào xã hội, các mô hình kinh tế và chăm lo đời sống hội viên.

Để đạt và vượt những chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết, năng động; tinh thần tự lực, tự chủ, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lựu tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tạo bước chuyển biến mới, xây dựng thành công hạ tầng đô thị Hải Lựu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của huyện Sông Lô và của tỉnh.

Hà Thanh Loan

(Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu)