Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

07:11 | 08/11/2019
|

Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH),

Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH), coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng CSXH gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ tín dụng CSXH với các đề án phát triển KT-XH; nâng cao trách nhiệm lãnh, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc củng cố chất lượng tín dụng CSXH.

Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên củng cố nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng CSXH; phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo; thực hiện tốt các nội dung được Ngân hàng CSXH ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lạm dụng chính sách.

Ngân hàng CSXH quản lý an toàn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường tính chủ động trong việc huy động vốn để có thể cho vay các hộ đã thoát nghèo, hộ gia đình có thu nhập trung bình; rà soát lại cơ chế ủy thác, trách nhiệm các bên liên quan cho phù hợp; nghiên cứu áp dụng công nghệ và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất bố trí tăng nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH năm 2020, mức tăng tối thiểu là 10% để cho vay, tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn phát triển SXKD vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

Ngọc Mai