Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn

08:10 | 12/10/2018
|

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo nội dung Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo nội dung Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giúp cơ quan nhà nước ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ CB, CCVC, NLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Kế hoạch số 33 ngày 27/2/2017 về việc thực hiện Đề án 01, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của Đề án đến toàn thể CB, CCVC, NLĐ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó, đưa ra lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị với phương châm quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Đề án 01 trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến quý III năm 2018, huyện Yên Lạc đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; sáp nhập Ban Quản lý dự án xây dựng công trình huyện và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thành Ban Quản lý dự án xây dựng và Phát triển cụm công nghiệp Yên Lạc; thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện; chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện; giải thể Phòng Y tế huyện; bàn giao 17 nhân viên y tế các trường THCS, Trung tâm GDNN-GDTX về Sở Y tế quản lý.

Trong lĩnh vực giáo dục, huyện tiến hành sáp nhập Trường tiểu học Yên Đồng 1 và Trường tiểu học Yên Đồng 2 thành Trường tiểu học Yên Đồng; hợp nhất Trường tiểu học Hồng Phương và THCS Hồng Phương thành Trường tiểu học và THCS Hồng Phương. Việc thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP được triển khai tại xã Trung Hà, dự kiến sẽ giảm từ 9 xuống còn 4 thôn.

Về thực hiện nhất thể hóa một số chức danh, huyện đã hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 2 xã Trung Nguyên, Đồng Văn. Toàn huyện đã tinh giản được 79 CB, CCVC theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; giảm 938 người hoạt động không chuyên trách (đạt 101% so với kế hoạch), có 35/162 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, đạt 21%.

Sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy, cơ bản đội ngũ cán bộ đã ổn định tư tưởng, nhanh chóng thích nghi với công việc, có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc; có ý thức tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong từng lĩnh vực được phân công.

Song song với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, huyện Yên Lạc còn triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC, trong đó chú trọng công tác luân chuyển cán bộ. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 02 về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện giai đoạn 2017-2021. Việc luân chuyển được thực hiện đồng bộ, thận trọng; đúng quy định; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển đi và đến; phù hợp với trình độ chuyên môn, nguyện vọng của cán bộ được luân chuyển.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, Yên Lạc đã thực hiện luân chuyển hơn 20 lượt cán bộ, trong đó, luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã 9 đồng chí; luân chuyển giữa các phòng, ban, đơn vị 8 đồng chí, luân chuyển từ cấp xã, thị trấn lên cấp huyện 3 đồng chí. Riêng luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức giữa cấp xã, thị trấn đã thực hiện với 25 đồng chí.

Thời gian tới, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC, huyện Yên Lạc đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: đến năm 2021, mỗi thôn, TDP có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước; sắp xếp, sáp nhập những xã, thị trấn chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; tiến hành sáp nhập các thôn, TDP không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Đối với các tổ chức hội, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ CB, CCVC; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Kiên quyết đào thải những cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, không đáp ứng về trình độ chuyên môn, nhằm xây dựng đội ngũ CB, CCVC vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kim Ngân