Đảng bộ thành phố Phúc Yên lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

08:10 | 11/10/2018
|

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng của thành phố Phúc Yên luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ TSVM với nội dung toàn diện, sâu sắc.


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng của thành phố Phúc Yên luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ TSVM với nội dung toàn diện, sâu sắc.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kế hoạch, giao cho Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Trung ­ương, của Tỉnh ủy về đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; căn cứ vào tiêu chuẩn, nội dung đăng ký thi đua và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, cụ thể hoá thành nội dung, chươngtrình, kế hoạch; xây dựng những chỉ tiêu cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ của đơn vị, đăng ký với Thành ủy và phát động thi đua trong các chi, đảng bộ. Việc đánh giá, xếp loại chi, đảng bộ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên; đảm bảo đánh giá đúng thực chất công tác xây dựng tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Thành ủy Phúc Yên đã lãnh đạo các chi, đảng bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà n­ước; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, định hướng dư­ luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung nắm tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII...

Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với cán bộ. Trong năm qua,Thành ủy đã thông qua 08 đề án về sắp xếp lại một số phòng, ban trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, bố trí cán bộ không chuyên trách, cấp xã, phường giảm được 169 người, cấp thôn, tổ dân phố giảm được 792 người.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Thành ủy Phúc Yên luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các ngành, lĩnh vực, các phường, xã. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết và tổng kết thực tiễn, chú trọng chỉ đạo thực hiện những lĩnh vực trọng tâm, những khâu đột phá, những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Với phương châm hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt tại các chi, đảng bộ. Từ đó giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt được những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm, Đảng bộ thành phố Phúc Yên có 19/37 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 19% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kết quả xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH.

Nguyễn Trọng