Vĩnh Phúc chuẩn bị triển khai dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

05:07 | 31/07/2020
|

Văn phòng Chính phủ đã cung cấp dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và yêu cầu thực hiện từ tháng 7/2020.


Văn phòng Chính phủ đã cung cấp dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và yêu cầu thực hiện từ tháng 7/2020.

Tại Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã dự thảo văn bản về việc triển khai dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tập huấn cho các cơ quan, đơn vị liên quan; cán bộ tư pháp, chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã; Tổ quản trị Cổng dịch vụ công tỉnh sử dụng dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tạo lập và cấu hình tài khoản của công chức; lãnh đạo cấp huyện, cấp xã tham gia quy trình chứng thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đôn đốc, giám sát việc thực hiện dịch vụ công, báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Đối với UBND cấp huyện, cấp xã, cử cán bộ tham gia quy trình chứng thực tập huấn đầy đủ khi Văn phòng UBND tỉnh tổ chức. Đăng ký chữ ký số cho tất cả cán bộ tham gia vào quy trình chứng thực (công chức chuyên môn, lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, người quản lý con dấu cơ quan).

Nếu cán bộ chưa có chữ ký số thì UBND cấp huyện tổng hợp và đăng ký ngay với Sở Thông tin và Truyền thông. UBND cấp huyện, cấp xã phải trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công việc cho cán bộ tham gia thực hiện dịch vụ công như: Máy tính kết nối Internet, máy quét (scan), máy in…

Thực hiện tối đa việc "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính"; chỉ những trường hợp tổ chức, cá nhân từ chối nhận bản sao điện tử thì mới chứng thực ra bản giấy.

Đây là chủ trương mang lại lợi ích và tiện ích rất lớn cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19.

Hồng Chiến