Nâng cao chất lượng huấn luyện tự vệ trong các doanh nghiệp

09:04 | 16/04/2018
|

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo trong xây dựng giáo án, bài giảng, thiết kế mô hình, học cụ và tổ chức huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thành, thị đã chỉ đạo các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo trong xây dựng giáo án, bài giảng, thiết kế mô hình, học cụ và tổ chức huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thành, thị đã chỉ đạo các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh.

Là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp đóng chân, cùng với công tác rà soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện xây dựng, thành lập đơn vị tự vệ, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện tự vệ trong doanh nghiệp.

Lực lượng tự vệ Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn chuẩn bị quân trang theo đúng quy định trong mùa tập huấn năm 2018. Ảnh Dương Hà

Đồng chí Nguyễn Đức Lục, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 13 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp. Những năm qua, Ban CHQS thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thực hiện tốt công tác huấn luyện.

Trong đó, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, góp phần xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh toàn diện. Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS thành phố vận dụng sáng tạo giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng tự vệ; tổ chức huấn luyện điểm và tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót trước khi huấn luyện đại trà; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu để cán bộ, chiến sĩ tự vệ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và kỹ thuật tác chiến theo từng nhiệm vụ”.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200 đơn vị tự vệ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 25 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp. Hàng năm, Ban CHQS các huyện, thành, thị quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên trong công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng doanh nghiệp.

Căn cứ vào nội dung, kế hoạch huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố, theo định kỳ hàng năm, các đơn vị đã bố trí, sắp xếp hợp lý công việc sản xuất kinh doanh, cử cán bộ phụ trách quân sự tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; trên cơ sở đó xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai công tác huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng trong đơn vị.

Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp đã củng cố xây dựng lực lượng theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình, thời gian, quân số.

Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ học tập, chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, bài giảng và quân trang theo quy định. Trong hoạt động của lực lượng tự vệ, các đơn vị đều trích một phần kinh phí lập quỹ quốc phòng để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện và bồi dưỡng, động viên các chiến sĩ tham gia huấn luyện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ được đặt lên hàng đầu. Trước khi bước vào các đợt huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ tự vệ được học tập, quán triệt sâu sắc về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân trong cách mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ vững vàng về tư tưởng, kiên định lập trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp luôn đạt kết quả cao với 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá giỏi. Qua công tác huấn luyện giúp lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, định hướng cho cán bộ, công nhân, người lao động có ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện tự vệ trong doanh nghiệp, mùa huấn luyện 2018, Ban CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành, thị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị sát với đối tượng, phù hợp với điều kiện cụ thể và địa bàn hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm không để xáo trộn sản xuất. Kế hoạch huấn luyện phải chi tiết, cụ thể, quy định rõ số người tham gia, thời gian huấn luyện từng đợt.

Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ từng đơn vị về giáo viên và tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu... Chú trọng huấn luyện cơ bản, từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị như kiểm tra đánh giá kết quả, thực hiện chế độ quy định về khen thưởng, kỷ luật...

Thu Nhàn