Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

02:01 | 12/01/2018
|

Với mục tiêu đơn giản, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính (CCHC) tại 100% đơn vị trực thuộc.

Với mục tiêu đơn giản, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính (CCHC) tại 100% đơn vị trực thuộc.

Xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, từ đầu năm 2007, Sở TN&MT thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác CCHC.

Cán bộ Sở TN&MT giải quyết TTHC cho công dân tại bộ phận một cửa.

Mỗi quý trong năm, Sở TN&MT nghiêm túc thực hiện tổng hợp báo cáo quý đúng thời gian và đảm bảo các nội dung theo quy định; tập trung việc rà soát các TTHC, đưa các TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CCHC trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở TN&MT còn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ CCHC để đạt được điểm số tốt nhất trong Bộ chỉ số CCHC. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sở đã niêm yết công khai danh mục TTHC, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản ngay sau khi có quyết định công bố của UBND tỉnh; công khai quy trình, các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến đất đai, thông tin quy hoạch về sử dụng đất, chế độ chính sách trong công tác thu hồi, bồi thường, giải tỏa và tái định cư trên Trang thông tin điện tử của sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tìm hiểu và tiếp cận thông tin liên quan đến TTHC, hạn chế đi lại nhiều lần.

Tại các cuộc họp giao ban hành tháng, lãnh đạo sở nghe nội dung báo cáo kết quả giải quyết TTHC. Giám đốc sở trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo hoặc tổ chức các cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các hồ sơ chậm trả kết quả do nguyên nhân khách quan như: Chưa thống nhất được với các cơ quan phối hợp giải quyết TTHC Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế, UBND huyện, UBND cấp xã để kịp thời tháo gỡ. Nếu nguyên nhân chậm trả kết quả do cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo sở yêu cầu thủ trưởng đơn vị trực tiếp phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc. Công tác thi đua, khen thưởng của sở cũng được gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại mỗi đơn vị. Hội đồng thi đua, khen thưởng lấy nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và xét khen thưởng.

Công tác kiểm tra về CCHC của các đơn vị thuộc Sở TN&MT được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ theo kế hoạch. Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra về công tác CCHC và báo cáo kết quả theo quy định. Công tác kiểm tra CCHC còn được tiến hành thông qua việc mở hòm thư góp ý của cá nhân, tổ chức; trưng cầu ý kiến góp ý của doanh nghiệp đối với sở. Sở tham mưu UBND tỉnh trả lời 1 văn bản hỏi ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền tỉnh.

Qua công tác kiểm tra giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TN&MT nắm rõ thực trạng công tác CCHC của cơ quan, kịp thời điều chỉnh sai sót trong quá trình thực hiện, từng bước đưa công tác CCHC ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian như: Thủ tục thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 14 ngày; thủ tục cấp GCN QSDĐ rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 18 ngày; thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường rút ngắn từ 30 ngày còn 25 ngày...

Công tác CCHC của Sở TN&MT đã dần đi vào nền nếp, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ công chức, hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm và triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả.

Việc giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai cơ bản đã đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật; việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đã được công khai, minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo đúng quy định. Trong năm 2017, Sở TN&MT tiếp nhận hơn 63.100 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đạt gần 59.650 hồ sơ, chiếm 94,5%.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 theo chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã ban hành; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, các quy trình, thủ tục liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính của công dân và đảm bảo công khai đầy đủ tại đơn vị; tiếp tục ứng dụng và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác giải quyết, xử lý hồ sơ hành chính và thường xuyên rà soát, kiểm tra lại các quy trình thực hiện theo đúng quy trình sổ tay chất lượng để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Sở TN&MT đảm bảo 100% các TTHC được áp dụng quy trình ISO; tăng cường ứng dụng CNTT trong CCHC; đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong trao đổi công việc, nhằm đảm bảo vừa tiết kiệm và nhanh chóng.

Bài, ảnh Ngọc Thắng