Mua kính

02:03 | 31/03/2020
|

Anh nọ dốt đặc cán mai thấy cụ già mang kính xem sách, cũng bắt chước ra chợ hỏi mua một cặp kính. Vào hiệu, bác chủ hiệu đem kính ra chọn. Anh ta mang vào, mượn một cuốn sách giở ra xem. Xem xong bảo chủ hiệu chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều đưa đôi khác. Nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng. Đôi nào cũng chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, khi liếc thấy anh cầm sách ngược, ông ta sinh nghi liền hỏi:

Anh nọ dốt đặc cán mai thấy cụ già mang kính xem sách, cũng bắt chước ra chợ hỏi mua một cặp kính. Vào hiệu, bác chủ hiệu đem kính ra chọn. Anh ta mang vào, mượn một cuốn sách giở ra xem. Xem xong bảo chủ hiệu chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều đưa đôi khác. Nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng. Đôi nào cũng chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, khi liếc thấy anh cầm sách ngược, ông ta sinh nghi liền hỏi:

- Sao đôi nào anh cũng chê cả?

Anh ta đáp:

- Kính tốt thì đọc được chữ rồi.

Chủ hiệu nói:

- Hay là anh không biết chữ?

Anh ta đáp:

- Biết chữ thì đã không cần mua kính!

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)