Ai sợ vợ nhất

11:01 | 11/01/2021
|

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)