Tập trung các giải pháp thúc đẩy ổn định kinh tế

09:04 | 08/04/2020
|

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ đầu tư hạ tầng KCN đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị cũng như yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành Y tế trong phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động.Hiện nay, hơn 30 doanh nghiệp trong KCN vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; một số doanh nghiệp đã cắt giảm bớt lượng lao động cũng như các bộ phận không quá quan trọng, nhằm đảm bảo việc hạn chế tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu phòng dịch trong tình hình mới.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.