Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của T.Ư

05:06 | 14/06/2018
|

Ngày 14/6/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 14/6/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 18 của T.Ư “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 của T.Ư “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung kỳ họp; giảm thời lượng đọc báo cáo; nội dung giám sát, chất vấn cần cụ thể, đi vào thực chất; làm rõ kết quả thực hiện...để nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cần bố trí thời lượng hợp lý với các nội dung đặt ra; phần báo cáo tại hội trường, chỉ trình bày báo cáo tóm tắt. Đồng chí đề nghị chuyển nội dung giám sát tại kỳ họp lần này sang kỳ họp cuối năm. Thực hiện việc giám sát phải “truy” việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thế nào? Trách nhiệm thuộc cấp nào, ngành nào? Đồng thời tăng thời lượng cho phiên chất vấn. HĐND tỉnh phải chọn một số nội dung chất vấn; xác định rõ phạm vi, đối tượng chất vấn...để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Đối với tình hình thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của T.Ư, các ý kiến tại hội nghị thống nhất với báo cáo và cho rằng, thời gian thực hiện các đề án, nghị quyết chưa dài nhưng việc triển khai thận trọng, bài bản, tạo được sự đồng thuận nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thực hiện các đề án, nghị quyết này. Tuy nhiên, kiểm lại từng nhiệm vụ cho thấy, khối lượng công việc còn rất nhiều; quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Một số ý kiến đề nghị cần có đánh giá về hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi tinh giản biên chế, sáp nhập. Trong thời gian tới tiếp tục sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, cần làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề cập đến từng nhiệm vụ, nhấn mạnh đến kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo là phải quyết tâm thực hiện tốt các đề án, nghị quyết này. Vì vậy, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên. Đối với việc ghép thôn, tổ dân phố, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với điều kiện địa lý, phong tục tập quán của người dân địa phương, đảm bảo sau khi ghép hoạt động có hiệu quả. Đối với các hội, trước mắt giữ nguyên các hội đặc thù, năm 2019 tiếp tục giảm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải xác định việc thực hiện các đề án, nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng việc nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời ở những đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. UBND tỉnh có văn bản về cơ chế, chính sách thực hiện năm 2018 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, nghị quyết, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

N.P