Sở VH- TT & DL: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

12:01 | 13/01/2018
|

Chiều 12/1/2018, Sở VH-TT&DL tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động trong ngành. 

Chiều 12/1/2018, Sở VH-TT&DL tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động trong ngành.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII thông qua gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, Đảng bộ Sở VH- TT & DL sẽ xây dựng chương trình hành động của BCH Đảng bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động viết thu hoạch gắn với nhiệm vụ, công việc của từng cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thu Thủy