Quyết định của UBND tỉnh về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10:04 | 09/04/2020
|

LTS: Ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký Quyết định số 873 về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung cơ bản của quyết định này như sau:

LTS: Ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký Quyết định số 873 về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung cơ bản của quyết định này như sau:

Điều 1. Quy định thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

- Thời giờ làm việc mùa hè: Buổi sáng bắt đầu từ 07h00’ đến 11h30’, buổi chiều bắt đầu từ 13h30’ đến 17h00. Thời điểm thực hiện: từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 hằng năm.

- Thời giờ làm việc mùa đông: Buổi sáng bắt đầu từ 07h30’ đến 12h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00’ đến 16h30. Thời điểm thực hiện: từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 4 của năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch ƯBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.