Tiến hành điều tra doanh nghiệp từ ngày 1/4

11:03 | 26/03/2020
|

Ngày 30/7/2019, Tổng Cục thống kê đã có Quyết định tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020, bao gồm các doanh nghiệp và các hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH.

Ngày 30/7/2019, Tổng Cục thống kê đã có Quyết định tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020, bao gồm các doanh nghiệp và các hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH.

Năm 2020 sẽ là năm đầu tiên triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến. Thời gian thu thập được triển khai từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/5/2020.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thống kê cấp tài khoản và gửi qua email (đã được rà soát). Từ tài khoản trên, doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn theo 5 bước:

Đăng nhập trang kê khai thông tin bằng tài khoản được cấp, kê khai thông tin theo yêu cầu, nhập thông tin phiếu chuyên ngành và phiếu số 2; sau đó cơ quan thống kê sẽ kiểm tra thông tin phiếu, doanh nghiệp sửa phiếu theo yêu cầu và hoàn thành nhập tin phiếu.

Hồng Tính