Hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

07:12 | 02/12/2019
|

Ngày 2/12/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc quán nhằm triệt thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; 

Ngày 2/12/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc quán nhằm triệt thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị . Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung của Quy định 205 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nêu một số giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Trong nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, toàn ngành đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; từng bước góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự hiện nay.

Với nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công các nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020.

Hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên, quan tâm công tác tuyên truyền cho đại hội đảng các cấp.

Tập trung thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm việc tổng kết công tác Đảng, xếp loại đảng viên năm 2019... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các phòng chuyên môn tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nhân sự đại hội.; thành lập các tổ đi dự chỉ đạo đại hội đảng cấp huyện, cấp cơ sở tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện công tác theo dõi nắm bắt tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử…

Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn; nâng cao chất lượng của hệ thống tổ chức đảng; tổng hợp tình hình công tác cán bộ cấp huyện, cấp xã chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu nâng cao chất lượng, số lượng phát triển đảng viên mới; triển khai tích cực công tác kiểm điểm, thi đua khen thưởng trong Đảng; hoàn chỉnh các bước chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.

Hoàng Nga