Kết quả sau 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 ở Vĩnh Phúc

10:11 | 09/11/2019
|

 Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, công tác triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được các cơ quan, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện. Sau 5 năm triển khai đã đạt được những kết quả tích cực. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, công tác triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được các cơ quan, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện. Sau 5 năm triển khai đã đạt được những kết quả tích cực.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đẩy mạnh về chất lượng và hiệu quả cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và sự quyết tâm UBND tỉnh trong chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013, các sở, ban, ngành và 9/9 huyện, thành phố thực hiện phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị chuyên đề, tập huấn, hội nghị lồng ghép, các buổi sinh hoạt; tuyên truyền trực quan, căng treo băng rôn, pano trên các trục đường chính, địa điểm tập trung dân cư, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị chuyên sâu về triển khai thi hành Hiến pháp trong đó Tỉnh uỷ tổ chức 1 hội nghị phổ biến tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 với thành phần là Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Kết quả nổi bật của một số cơ quan, địa phương như: Đài PT-TH tỉnh duy trì tuyên truyền Hiến pháp 1.145 tin, bài; 19 phóng sự dài; 120 mục Giới thiệu văn bản pháp luật, mục Hỏi đáp pháp luật; 30 chuyên mục Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân; chuyên mục Pháp luật và Đời sống.

Sở VH-TT&DL lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật: chiếu phim (miền núi 149 buổi, nông thôn 62 buổi với số lượt người được phổ biến, giáo dục: 43.500 lượt người); Biểu diễn nghệ thuật (tổng số 136 buổi miền núi, 120 buổi phục vụ hội nghị, chương trình chính trị với số lượt người được phổ biến, giáo dục: 103.900 lượt người), ngoài ra thực hiện treo băng rôn, pa nô, xe tuyên truyền lưu động (Băng rôn: 460 cái; Pa nô: 510 cái;Xe tuyên truyền lưu động: 104 lượt xe).

Sở Tư pháp tuyên truyền qua in, sao 1.000 đĩa CD về Hiến pháp phát cho hệ thống truyền thanh huyện và loa truyền thanh cơ sở; cung cấp 2.300 bộ tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp phát cho các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã, phường, thị trấn để tuyên truyền lồng ghép qua sinh hoạt Chi bộ; in 185.000 tờ gấp tuyên truyền về Hiến pháp; 13.500 sách mỏng về Hiến pháp và 1 chuyên san chuyên đề về hiến pháp, số lượng 5.000 cuốn.

UBND huyện Vĩnh Tường phát hành tài liệu cho từng đối tượng tổng số 30.685 tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, tài liệu pháp luật chuyên đề, xây dựng các đề cương theo từng chuyên đề để tuyên truyền thông qua hệ thống đài phát thanh tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND thành phố Vĩnh Yên phát hành 32.000 tờ gấp phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân; tổ chức 12 lớp tập huấn với 1560 lượt người, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử, lắp đặt pano tuyên truyền gắn với các chủ đề “sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật” ....

Một trong một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được UBND tỉnh tổ chức đồng bộ, hiệu quả là cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cuộc thi các cấp đã nhận được 307.994 bài dự thi, trong đó cấp tỉnh có 7.790 bài dự thi; cấp huyện có 300.204 bài dự thi, chất lượng các bài thi khá đồng đều, nhiều bài dự thi có chất chượng cao, trình bày khoa học, lôgíc qua đó đem đến một cái nhìn toàn diện về quá trình xây dựng, đấu tranh và bảo vệ đất nước, ý chí, tinh thần, lòng yêu nước và sức sáng tạo của nhân dân ta.

Kết thúc cuộc thi, Ban chỉ đạo cuộc thi trao 74 giải cá nhân (1 Giải đặc biệt, 1 Giải nhất; 3 giải Nhì: 6 giải Ba: 43 giải Khuyến khích, 12 giải phụ và 8 giải phong trào); 9 tập thể (3 giải A; 3 giải B; 3 giải C). Ban chỉ đạo cuộc thi tỉnh đã chọn 20 bài dự thi đạt giải cao gửi dự thi ở Trung ương. Kết quả quan trọng nhất và thành công nhất là thông qua cuộc thi đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam một cách sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần đưa Hiến pháp mới sớm đi vào cuộc sống.

Hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh chú trọng triển khai, được các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-UBND ngày 10/4/2018 về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 – 2018.

Kết quả rà soát, ở cấp tỉnh: Tổng văn bản QPPL rà soát, hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018: Gồm 691 văn bản, trong đó có 154 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 475 Quyết định và 62 Chỉ thị của UBND tỉnh; Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ 207 văn bản; Tổng số văn bản QPPL còn hiệu lực 469 văn bản.

Ở Cấp huyện đã rà soát 165 văn bản (32 Nghị quyết, 114 Quyết định,19 Chỉ thị), trong đó: 84 văn bản còn hiệu lực thi hành; 81 văn bản hết hiệu lực toàn bộ. Trên cơ sở kết quả rà soát 84 văn bản còn hiệu lực cho thấy các văn bản đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Cấp xã đã rà soát 76 văn bản (25 Nghị quyết, 51 Quyết định). Qua rà soát cho thấy 35 văn bản đã hết hiệu lực thi hành, hiện tại, HĐND, UBND cấp xã có 41 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

Từ năm 2014 đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 339 văn bản QPPL, trong đó có 77 Nghị quyết, 256 Quyết định, 6 Chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trên địa bàn tỉnh đều phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Kết quả rà soát là cơ sở để các cơ quan đơn vị kịp thời xử lý văn bản theo thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất khả thi của hệ thống văn bản của tỉnh từ đó việc thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được nghiêm minh, chính xác góp phần đảm bảo quyền vào lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức.

Các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp

Hiện tại bộ máy hành chính của tỉnh được bố trí đơn vị hành chính cấp tỉnh là 19 sở và cơ quan ngang sở; 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 137 đơn vị hành chính cấp xã. UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch số 2764/KH-UBND ngày 21/4/2017 triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, đến nay sau khi sắp xếp toàn tỉnh đã giảm 41 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành, đơn vị thuộc sở, giảm 10 cơ quan chuyên môn (giải thể 9 Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện và 1 Phòng Dân tộc thuộc thành phố Phúc Yên).

Hầu hết các nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành theo yêu cầu, toàn tỉnh đã giảm 88 đơn vị sự nghiệp.Việc sắp xếp, sáp nhập đảm bảo khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, do vậy quá trình triển khai Hiến pháp ở các cấp luôn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số khó khăn như còn bất cập về thể chế, quy định giữa các văn bản QPPL của Trung ương chưa đồng nhất, trong quá trình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL còn tình trạng một số cơ quan, địa phương chưa đề cao trách nhiệm trong quan hệ phối hợp.

Một số cơ quan, đơn vị chưa có sự quan tâm đúng mức về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Chính vì vậy thời điểm sơ kết Hiến pháp là dịp để đánh giá kết quả cũng như hạn chế, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, triển khai Hiến pháp để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ đồng thời địa phương tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn thi hành hiến pháp có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thu Hoàng

(Sở Tư pháp)