Khối thi đua các Hội đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua tại Hội Đông y tỉnh

03:11 | 07/11/2019
|

Ngày 7/11/2019, Hội Nhà báo tỉnh, đơn vị Trưởng Khối thi đua các Hội tỉnh tổ chức đi thăm nắm, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua tại Hội Đông y tỉnh.


Ngày 7/11/2019, Hội Nhà báo tỉnh, đơn vị Trưởng Khối thi đua các Hội tỉnh tổ chức đi thăm nắm, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua tại Hội Đông y tỉnh.

Khối thi đua các Hội tỉnh tham quan cơ sở vật chất và nghe giới thiệu về một số bài thuốc của Hội Đông y tỉnh

Hội Đông y tỉnh hiện có 9 Huyện hội, 8 đơn vị trực thuộc, 70 chi hội trực thuộc Huyện hội, 15 Hội Đông y cấp xã với tổng số 917 hội viên, 157 vườn thuốc Nam. Trong năm 2019, Hội Đông y tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp lãnh đạo trong việc ban hành văn bản, chỉ đạo về việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua.

Hội phát động phong trào thi đua trong toàn Hội, trong đó, nổi bật là phong trào khám, chữa bệnh tình nguyện đã được Bộ Y tế khen thưởng, phong trào trồng và sử dụng cây thuốc Nam, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới... Công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng quy định và nhiều đổi mới, trong đó, giảm tỷ lệ khen thưởng chung, tăng tỷ lệ khen thưởng cho hội viên nhiều hơn khen thưởng lãnh đạo, có nhiều điển hình tiên tiến trong công tác phát triển nền Đông y tỉnh…

Năm 2020, Hội Đông y tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Hội Đông y tỉnh…

Đơn vị Trưởng Khối thi đua các Hội tỉnh đánh giá cao phong trào thi đua của Hội Đông y tỉnh; đồng thời, đề nghị Hội Đông y tỉnh nêu những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các phong trào thi đua; bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện bài toán tự chủ tài chính của hội và tin tưởng Hội Đông y tỉnh sẽ ngày càng phát triển.

Khối thi đua các Hội tỉnh đã tha m quan cơ sở vật chất và nghe giới thiệu về một số bài thuốc của Hội Đông y tỉnh.

Tin, ảnh Minh Hường