"Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"

03:11 | 05/11/2019
|

Đó là chủ đề của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019" trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12/2019. Theo dự kiến, ngày 15/11/2019, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động ở huyện Tam Dương. Tại các huyện, thành phố khác, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế để tổ chức lễ phát động trong tháng 11/2019.


Đó là chủ đề của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019" trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12/2019. Theo dự kiến, ngày 15/11/2019, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động ở huyện Tam Dương. Tại các huyện, thành phố khác, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế để tổ chức lễ phát động trong tháng 11/2019.

Theo đó, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019"; phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực để thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực giới”, “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng”… Đồng thời, tổ chức công tác kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB &XH chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động, nhằm hưởng ứng thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động; chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong cơ quan và đơn vị, báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh trước ngày 23/12/2019.

Hồng Nhật