Đề xuất sửa đổi 29 điều, khoản trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

05:09 | 06/09/2019
|

Chiều 6/9/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Chiều 6/9/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Luật Cán bộ, Công chức (CBCC) năm 2008 và Luật Viên chức năm 2012 là hai văn bản pháp luật quan trọng quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC, viên chức trong hệ thống chính trị nước ta. Sự ra đời hai luật đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ.

Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, đặc biệt là sau khi có Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 và 7 khóa XII, thì một số quy định của Luật CBCC và Luật Viên chức đã bộc lộ những bất cập cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CBCC và Luật Viên chức gồm 3 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung 18 điều, khoản của Luật CBCC; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 11 điều, khoản của Luật Viên chức và Điều 3 là hiệu lực thi hành.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Đối tượng áp dụng của Luật CBCC; công tác tuyển dụng; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; đánh giá, phân loại CBCC, viên chức; vấn đề xử lý kỷ luật đối với CBCC, viên chức đương chức và đã về hưu; liên thông trong công tác cán bộ; về cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới; chế độ thôi việc đối với viên chức…

Một số ý kiến cho rằng, dự thảo cần làm rõ khái niệm “người có tài năng trong hoạt động công vụ” trong quy định về chính sách đối với người có tài năng của Luật CBCC để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Việc đánh giá công chức cần quy định tiêu chí cụ thể hơn, tăng thẩm quyền cho lãnh đạo trực tiếp quản lý CBCC trong việc đánh giá. Có đại biểu cho rằng, thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức cần cân nhắc quy định cho phù hợp, bảo đảm có sự thống nhất với quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.…

Sau hội nghị lấy ý kiến, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh sẽ tập hợp để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Bình Duyên