Đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 nội dung trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

03:09 | 06/09/2019
|

Sáng 6/9/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.


Sáng 6/9/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Luật Tổ chức Chính phủ gồm 7 chương, 50 điều; Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 8 chương, 143 điều. Cả 2 bộ luật đều được được Quốc hội ban hành năm 2015, đến nay đã bộc lộ một số bất cập trong triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều thống nhất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 2 Luật này bởi một số nội dung không rõ ràng, không phù hợp, nhất là vấn đề phân cấp, phân quyền, ủy quyền, gây khó khăn cho hoạt động của chính quyền địa phương và khó khăn cho việc kiểm soát các nhiệm vụ được phân cấp.

Các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý đối với 7 nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ và 5 nội dung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nhiều đại biểu cho rằng, giữa dự thảo 2 luật đang không nhất quán, cần nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán khi ban hành.

Băn khoăn về công tác quản lý nhà nước đối với viên chức, quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập từ T.Ư đến địa phương, các đại biểu cho ý kiến sửa đổi, bổ sung các điều, khoản liên quan đến việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp, số lượng và tổ chức bộ máy HĐND các cấp; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức của HĐND và UBND các cấp để tinh gọn bộ máy và đảm bảo hiệu quả công việc của bộ máy hành chính, nhất là quy định về số lượng phó chủ tịch xã; một số nội dung về việc xây dựng chính quyền điện tử.

Có đại biểu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới một số nội dung liên quan đến cơ chế, cách thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND, nhất là Tổ đại biểu HĐND cấp xã và việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân. Đồng thời tham gia góp ý việc điều chỉnh, giải thích một số từ ngữ trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung cũng như trong 2 luật hiện hành...

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Sau khi lấy ý kiến, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập hợp để trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp sắp tới.

Bình Duyên