Xã luận: Phát huy tinh thần cuộc cách mạng “long trời lở đất”, vững bước trên đường đổi mới

08:08 | 19/08/2019
|

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cũng như nhân dân cả nước, nhân dân Vĩnh Phúc đã thoát khỏi xiềng xích của ngàn năm chế độ phong kiến và gần 100 năm của chủ nghĩa thực dân Pháp, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình trong công cuộc cách mạng mới. Dân tộc ta từ kiếp nô lệ trở thành người chủ thực sự của đất nước, làm chủ tương lai của mình. Suốt 74 năm qua, dân tộc ta đã “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tự hào về trang sử hào hùng của mùa Thu cách mạng - mùa Thu độc lập, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn, thành quả vĩ đại của cuộc cách mạng “long trời lở đất”, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, 74 năm qua, đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực đóng góp sức người, sức của cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 74 năm qua, cùng với cả nước, Vĩnh Phúc ngày một phát triển vượt bậc. Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, xanh-sạch-đẹp đã làm thay da đổi thịt mọi miền quê; bộ mặt hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, đô thị phát triển nhanh… Nhiều mô hình phát triển kinh tế du lịch hấp dẫn bên những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế… tất cả đã tạo nên một bức tranh Vĩnh Phúc tươi sáng, đầy sức sống đang hiện hữu trên vùng đất văn hiến và giàu truyền thống cách mạng.

Đất nước, quê hương đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến chuyển nhanh chóng, khó lường, tạo cho chúng ta nhiều thời cơ, vận hội mới, song, cũng đặt ra không ít thách thức, nguy cơ. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bài học thành công về chớp thời cơ cách mạng, về đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo, “mang sức ta mà giải phóng cho ta” trong Cách mạng Tháng Tám…, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ra sức thi đua giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Ðại hội toàn quốc lần thứ XII của Ðảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Cùng với đó là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Với khí thế của tinh thần Cách mạng Tháng Tám và niềm tin vào tương lai tươi sáng, với sự đoàn kết đồng lòng và tinh thần vượt khó vươn lên, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2015-2020) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Vĩnh Phúc