HĐND huyện Vĩnh Tường - Dấu ấn một nhiệm kỳ

08:04 | 08/04/2021
|

Sau nhiều năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, tuy nhiên ngay sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIII đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có nhiều hoạt động mang dấu ấn quan trọng. 

Sau nhiều năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, tuy nhiên ngay sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIII đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có nhiều hoạt động mang dấu ấn quan trọng. Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

(Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường)

Nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND; trình độ học vấn, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đại biểu HĐND huyện được nâng lên rõ rệt.

Thường trực HĐND huyện đã bám sát quy định của pháp luật, chủ động triển khai kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 9 kỳ họp giải quyết công việc đột xuất…; thông qua 137 nghị quyết, trong đó: 29 nghị quyết về nhân sự; 1 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất của các đại biểu.

HĐND huyện đã tổ chức được 5 phiên giám sát chuyên đề, tổ chức 3 phiên chất vấn tại kỳ họp.

Thường trực, các ban của HĐND huyện đã tổ chức được 25 cuộc giám sát, khảo sát đối với UBND huyện và các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, ngân sách Nhà nước, hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tại các phiên chất vấn, nhiều nội dung đã được đại biểu HĐND huyện chất vấn trực tiếp và được các lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan giải trình rõ ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chuyên môn của huyện.

Qua chất vấn, Thường trực HĐND huyện cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề nghị lãnh đạo UBND huyện thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết tại kỳ họp thường lệ gần nhất.

Để việc thảo luận tại các phiên họp của kỳ họp giữa năm đạt hiệu quả cao, Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn hình thức chia tổ thảo luận; chủ tọa kỳ họp đã cho các tổ đại biểu tổ chức thảo luận trước khi thảo luận tại kỳ họp, tạo điều kiện để nhiều đại biểu và khách mời được tham gia thảo luận.

Kết thúc các phiên thảo luận tổ, đã có hàng trăm ý kiến thuộc nhiều lĩnh vực, các vấn đề nổi cộm mà cử tri đang quan tâm; một số nội dung liên quan đến kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp thu, giải trình cụ thể tại phiên thảo luận và nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND huyện.

Các nội dung cần có thời gian giải quyết, chủ tọa kỳ họp giao UBND huyện tổ chức thực hiện và giao các ban của HĐND huyện theo dõi, giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND huyện chú trọng thực hiện.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri. Phương thức tiếp xúc cử tri của đại biểu ngày càng đổi mới, dân chủ, cởi mở theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp nhận hơn 2.500 lượt ý kiến, kiến nghị. Nhiều kiến nghị của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền giải trình thấu đáo ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, số ý kiến còn lại được Thường trực HĐND tiếp thu, tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cấp, ngành giải quyết theo thẩm quyền.

HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ 2 buổi/tháng (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch tham dự hoạt động tiếp công dân).

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND hai cấp đã tiếp 669 lượt công dân, tiếp nhận 251 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời, cơ bản không để kéo dài.

Với sự giám sát của HĐND huyện, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, 5 năm qua (2016-2020), bức tranh kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục khởi sắc.

12/12 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt cao; các hoạt động an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế như: Các nghị quyết HĐND huyện tuy được ban hành đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật nhưng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần như các nghị quyết về đầu tư công.

Việc giám sát tại kỳ họp nhất là hoạt động chất vấn chưa được đại biểu quan tâm nhiều; nội dung chất vấn chưa phản ánh đầy đủ các vấn đề bức xúc của cử tri, vẫn còn hiện tượng đại biểu hỏi cho biết thông tin.

Tổ đại biểu, đại biểu HĐND chưa chủ động đăng ký nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát của HĐND giữa hai kỳ họp chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, nhất là công tác “hậu giám sát”, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát thiếu thường xuyên; vẫn còn một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026, ngoài việc phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, HĐND huyện đề ra nhiều giải pháp.

Trong đó, bố trí đại biểu HĐND có trình độ chuyên môn và vị trí công tác phù hợp tham gia các Ban HĐND huyện; nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND huyện.

Tập trung giám sát theo chương trình, kế hoạch HĐND huyện đã thông qua; tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa 2 kỳ họp, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan.

Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu giúp việc để đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của HĐND huyện; tăng cường bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, nhất là các đại biểu HĐND huyện tham gia khóa đầu...

Lê Minh Thịnh