Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng: Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Đại hội XIII của Đảng

06:11 | 30/11/2020
|

Chiều 30/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng của năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Chiều 30/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng của năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phú Sơn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020, trong bối cảnh phải phòng chống, khắc phục hậu quả đợt thiên tai, bão lũ lịch sử ở các tỉnh miền Trung và kiểm soát Covid- 19, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12, 13 khóa XII; kỳ họp thứ 9, thứ 10 Quốc hội khóa XIV, góp phần chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cấp ủy và chính quyền của nhiệm kỳ mới. Hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tiến độ; kịp thời triển khai việc bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu nhiều lượt nhân sự theo thẩm quyền phân cấp, trong đó, có trên 1 nghìn lượt nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của trung ương về công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng năm 2020; chủ động định hướng, cung cấp thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đã tổng kết một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với hoạt động của các cụm thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 12 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, cần tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tham mưu cấp ủy các cấp hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa theo quy định; tổ chức quán triệt và thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương và tham mưu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương; hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc.

Thực hiện nghiêm túc Quy định 205 để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và thực hiện kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Chú trọng tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của thế lực thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy mạnh việc phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Bạch Dương