Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

08:10 | 12/10/2018
|

Ngày 11/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh về tình hình hoạt động của hệ thống KBNN và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2018;

Ngày 11/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh về tình hình hoạt động của hệ thống KBNN và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2018; kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau khi triển khai Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII.

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; lãnh đạo KBNN các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Thắng

Thực hiện cải cách, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy tại KBNN theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCH Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2018, KBNN tỉnh đã giảm được 3 phòng nghiệp vụ, 24 tổ với tổng số 4 vị trí lãnh đạo cấp phòng, 1 kế toán trưởng và 20 tổ trưởng, tổ phó. Với quyết tâm trong công tác chỉ đạo, thực hiện và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, đến nay, hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị sau khi sáp nhập, giải thể vẫn đảm bảo thông suốt, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN tại KBNN tỉnh đạt kết quả tốt. Đơn vị tập trung hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN đúng quy định. Tổng thu NSNN đến hết tháng 9/2018 qua KBNN tỉnh đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng (đạt 75% KH do HĐND tỉnh giao, vượt 9% so với cùng kỳ). Tổng chi NSNN trong cân đối 9 tháng năm 2018 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách Trung ương đạt trên 1.100 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai văn bản chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống KBNN. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quảphối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương trong công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được trong công tác quản lý thu, chi NSNN của KBNN tỉnh thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hệ thống KBNN từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh cũng như đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống KBNN.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, KBNN tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, như: Thủ tục, chứng từ liên quan đến công tác kế toán còn rườm rà; phương thức chi, thanh toán chưa thực sự hiện đại, vẫn còn sử dụng tiền mặt trong các khoản chi, thanh toán, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn chưa cao...

Đồng chí yêu cầu KBNN cần quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, phối hợp thu để đảm bảo hoàn thành tốt dự toán thu NSNN của tỉnh trong năm 2018. Bên cạnh đó, hệ thống KBNN trong toàn tỉnh phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác chi NSNN, giải ngân vốn đầu tư XDCB; quản lý chặt chẽ việc sử dụng và chi NSNN, kiểm soát tốt hoạt động thanh toán chi cho các đơn vị, địa phương. Chủ động rà soát lại hệ thống các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện tại các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Bộ Tài chính về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Chủ động trong công tác tham mưu, báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN để đảm bảo việc điều tiết ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh.

Việt Sơn