Tạo nền tảng để Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã

09:10 | 15/10/2020
|

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã. Phóng viên Báo Vĩnh Phúc có buổi làm việc với đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo về vấn đề này.


Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã. Phóng viên Báo Vĩnh Phúc có buổi làm việc với đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo về vấn đề này.

Toàn cảnh khu du lịch Tam Đảo. Ảnh: Khánh Linh

PV: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra một trong những mục tiêu rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với chặng đường phát triển trong thời gian tới của địa phương, đó là: Phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã. Đồng chí có thể nói rõ hơn về mục tiêu này?

Đồng chí Lưu Đức Long: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV vừa qua, các đại biểu biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm chính trị rất cao nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển KT - XH, lấy du lịch làm động lực, đảm bảo QP - AN, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã”.

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã, huyện Tam Đảo xác định du lịch, dịch vụ là thế mạnh trong phát triển kinh tế để tập trung ưu tiên đầu tư, đồng thời, bảo đảm sự liên hệ và tác động qua lại giữa các lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ.

Huyện ưu tiên nguồn lực cho phát triển dịch vụ, du lịch; với quan điểm kinh tế du lịch vừa giữ vai trò trọng tâm vừa là động lực, nguồn lực để phát triển các lĩnh vực kinh tế khác, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn. Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian tới, huyện tập trung hoàn thiện các chương trình, đề án phát triển du lịch, dịch vụ, lập quy hoạch chung cho đô thị Tam Đảo theo hướng đô thị xanh, quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch trọng điểm của huyện như: Khu du lịch Tam Đảo I, Khu du lịch Tam Đảo II, Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên...

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch vùng ven chân núi Tam Đảo từ hồ Bản Long, xã Minh Quang đến hồ Vĩnh Thành, xã Đạo Trù; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, trải nghiệm (homestay, farmstay), kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh...

PV: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua vừa là nguồn lực to lớn, vừa tạo nền tảng vững chắc cho huyện trong quá trình phát triển. Để đánh giá một cách khái quát, đồng chí cho biết đâu là những điểm sáng về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Đảo đạt được giai đoạn 2015 - 2020?

Đồng chí Lưu Đức Long: Nhiệm kỳ qua, với ý chí và khát vọng vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, Nhân dân huyện Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, đạt được những thành tựu to lớn.

Đảng bộ, Nhân dân và chính quyền đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện nghị quyết; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, đúng định hướng, có nhiều mô hình, sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Chất lượng cuộc sống của người dân có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, diện mạo nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch, dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển.

Văn hóa có nhiều tiến bộ. Việc trùng tu, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa được tập trung quan tâm thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. An sinh xã hội được quan tâm. Giáo dục sau nhiều năm phấn đấu đã chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có sự chuyển biến rõ rệt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước không ngừng được tăng cường.

PV: Diện mạo huyện Tam Đảo đổi thay từng ngày trong 5 năm qua. Với tiềm năng, nguồn lực cũng như nền tảng hiện có, trong chặng đường phát triển của huyện Tam Đảo, theo đồng chí, cần chú trọng những vấn đề gì để sớm đạt được mục tiêu mà Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện đã đặt ra?

Đồng chí Lưu Đức Long: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV là dấu ấn mở ra chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Để làm được điều đó, ngay sau đại hội, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về kết quả đại hội.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Trước tiên, huyện cần tập trung xây dựng chương trình tổng thể để phát triển con người mới Tam Đảo hướng đến chân, thiện, mỹ, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, cương quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.

Huyện cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch; xây dựng thương hiệu giá trị du lịch vùng Tam Đảo xứng tầm cả nước. Quan tâm lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục chăm lo phát triển giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bạch Dương (thực hiện)