Gặp mặt đại biểu các dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

01:04 | 16/04/2018
|

Ngày 16/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2018).

Ngày 16/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2018).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 30 dân tộc, gồm dân tộc Kinh và 29 dân tộc thiểu số, trong đó, có 13 dân tộc thiểu số sống thành cộng đồng với gần 50.000 người (chiếm 4,7% dân số toàn tỉnh). Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Tày, Nùng sống tập trung ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng phát biểu tại hội nghị.

Nhằm phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, trong đồng bào dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhiều câu lạc bộ để bảo tồn, truyền dạy chữ viết, ngôn ngữ làn điệu dân ca, trang phục của dân tộc mình. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo MTTQ tỉnh đã thông tin đến các đại biểu dân tộc thiểu số về ý nghĩa Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc như tiếng nói, chữ viết, trang phục...

Với ý nghĩa quan trọng của nền văn hóa các dân tộc, trong đó, có giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, đòi hỏi các dân tộc coi trọng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, phù hợp với tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, gắn kết cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Để phát huy giá trị văn hóa các dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng.

MTTQ cơ sở tổ chức các hoạt động chuyên đề về văn hóa, kinh tế, an ninh, quốc phòng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ở các địa phương. Từ đó, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Hoàng Nga