Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

05:04 | 09/04/2020
|

Thời gian qua, công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn.

Thời gian qua, công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn. Việc sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng hợp lý, hiệu quả đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách về quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản được ban hành và tổ chức thực hiện tốt. Các biện pháp quản lý, sử dụng được siết chặt hơn với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm…

Hoạt động khai thác cát ở sông Lô được UBND huyện Sông Lô chỉ đạo siết chặt quản lý, hạn chế tối đa nạn khai thác trái phép, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý tài nguyên, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đất đai; ban hành quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai mới mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, gây phức tạp về an ninh trật tự thì sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn để nắm bắt chặt chẽ diễn biến quá trình quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất, xây dựng công trình để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai…

Từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất để UBND tỉnh trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng một số diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai các công trình, dự án; tỉnh đã thực hiện giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 800 ha đất; phê duyệt 170 phương án bồi thường với tổng kinh phí khoảng 278 tỷ đồng; xác định giá đất cụ thể đối với 372 dự án để thực hiện bồi thường, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; cấp hơn 7,4 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Hàng năm, UBND tỉnh đều xây dựng bảng giá đất và kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các quy hoạch đã được ban hành theo thẩm quyền làm căn cứ cho quản lý và tổ chức thực hiện khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi; quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản nhóm quý hiếm và nhóm vật liệu thông thường…

Để bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó,tổng diện tích khu vực cấm hoạt động khoáng sản là gần hơn 37 nghìn ha với 1.676 danh mục cấm hoạt động khoáng sản.

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các loại khoáng sản theo thẩm quyền đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt, trong đó, tỉnh đã cấp 161 giấy phép các loại cho hoạt động khai thác đất san lấp, cát sỏi, khoáng sản kaolin, felspat, than bùn, sét gạch ngói…

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và đất san lấp; kiểm tra, rà soát các mỏ đã khai thác hết trữ lượng so với giấy phép, yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định; thành lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên tuyến sông Hồng; thanh tra liên ngành về tình hình khai thác đất san lấp trên địa bàn các huyện, thành phố; kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật; rà soát lại các quy hoạch khai thác khoáng sản cát, sỏi, đất san lấp chưa phù hợp, chưa được sự đồng thuận của nhân dân để điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch và thu hồi giấy phép; công khai các đơn vị vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường…

Qua thanh tra, kiểm tra đã giải quyết nhiều đơn thư kiến nghị của nhân dân, có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các đơn vị được phép hoạt động khoáng sản và nhân dân địa phương nơi có hoạt động khoáng sản, từ đó, thúc đẩy hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đúng quy định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản đến từng cán bộ, người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế các vi phạm về khai thác khoáng sản, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật...

Quang Nam