Quy trình chuyển đổi ngoại tệ cho các dự án được cam kết bảo lãnh, hỗ trợ

09:01 | 04/01/2019
|

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.


Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

Năm 2002, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ đối với các dự án được Chính phủ ký cam kết bảo lãnh 100% nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, từ năm 2011 trở lại đây, cơ chế bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ các dự án đã có thay đổi, theo đó một số dự án được Chính phủ bảo lãnh với tỷ lệ 30% và 70% hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ và một số dự án chỉ được bảo lãnh với tỷ lệ 30%. Do đó, quy trình chuyển đổi ngoại tệ tại quyết định trên không còn phù hợp. Bên cạnh đó, các căn cứ pháp lý để ban hành quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành và cần được thay thế bởi các văn bản khác.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư thay thế Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN là cần thiết để kịp thời hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thực hiện chuyển đổi.

Quy trình chuyển đổi ngoại tệ

Thông tư quy định nguyên tắc thực hiện như sau: Doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư phải chủ động chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường, phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về nhu cầu chuyển đổi và ngân hàng được chỉ định thực hiện chuyển đổi. Ngân hàng chuyển đổi phải xác định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh, hỗ trợ chuyển đổi còn lại để thực hiện việc chuyển đổi.

Về quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ, có 2 quy trình bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng chuyển đổi tương ứng với các cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ của Chính phủ gồm: 1- Quy trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết bảo lãnh chuyển đổi; 2- Quy trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết hỗ trợ chuyển đổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2019.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (25/12/2018)