Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các kết luận sau thanh tra

09:11 | 07/11/2018
|

Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra có vị trí, vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra và thông qua đó, giúp người quản lý đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. 

Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra có vị trí, vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra và thông qua đó, giúp người quản lý đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Trên cơ sở những quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, những năm gần đây, Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua thanh tra cũng như việc xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Cán bộ Phòng nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra. Ảnh: Trường Khanh

Hàng năm, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho cá nhân phụ trách và trực tiếp tổ chức việc thực hiện kết luận thanh tra. Do đó, các cuộc thanh tra được thực hiệntheo đúng quy định, đồng thời làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Các cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh thực hiện cơ bản nằm trong kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ tính riêng 3 năm qua (từ 1/1/2015 đến 31/12/2017), Thanh tra tỉnh đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, ban hành 206 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 199 tổ chức, cá nhân có sai phạm/280 trường hợp được thanh tra. Nội dung sai phạm chủ yếu về trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư; chấp hành quy định của pháp luật về thuế, lệ phí; quản lý đất đai... Sai phạm về kinh tế số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 16 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 12,1 tỷ đồng; đề nghị loại khỏi giá trị quyết toán hơn 22,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định đối với 626 trường hợp; kiến nghị xử phạt hành chính 40 trường hợp; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, sửa đổi một số quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, một số quy định về công tác cán bộ; đặc biệt, đã chuyển 3 hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được chú trọng hoặc thực hiện chưa thường xuyên, liên tục nên vẫn còn trường hợp cố tình chây ì chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để kết luận thanh tra. Hiện còn 83 quyết định thu hồi tiền chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong.

Đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế trên là do lãnh đạo của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra phải tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, nhưng chưa quan tâm chỉ đạo hoặc chỉ đạo nhưng thực hiện chưa nghiêm túc các kết luận thanh tra. Một số đối tượng thanh tra chưa nhận thức hết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Một số ít cán bộ thanh tra có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác hạn chế, còn nể nang, chưa quyết liệt trong việc đôn đốc đối tượng thực hiện kết luận thanh tra. Đối với một số kết luận, kiến nghị liên quan đến đất đai tại một số huyện, xã, UBND cấp huyện, UBND cấp xã muốn thực hiện dứt điểm, nhưng phải xin chủ trương, cơ chế chính sách của cơ quan cấp trên (trung ương, tỉnh, huyện) chỉ đạo. Trong thời gian chờ xin chủ trương, cơ chế chính sách của các cơ quan cấp trên thì không thể tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, dẫn đến kéo dài...

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện; phối hợp tốt giữa cơ quan Thanh tra với thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, các kiến nghị, đề xuất phù hợp, có tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đối tượng thanh tra không thực hiện và thực hiện không dứt điểm kết luận thanh tra, có biện pháp chuyển hồ sơ của các đối tượng thanh tra cố tình chây ì không thực hiện kết luận thanh tra đến các cơ quan thuế, Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thúy Hường