Giải quyết xong hơn 93% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

08:10 | 04/10/2018
|

9 tháng năm 2018, huyện Lập Thạch đã giải quyết xong 215/231 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, đạt hơn 93%, trong đó, cấp huyện giải quyết xong 83/91 đơn, cấp xã giải quyết xong 135/143 đơn, còn lại đang trong quá trình xem xét, giải quyết. 

9 tháng năm 2018, huyện Lập Thạch đã giải quyết xong 215/231 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, đạt hơn 93%, trong đó, cấp huyện giải quyết xong 83/91 đơn, cấp xã giải quyết xong 135/143 đơn, còn lại đang trong quá trình xem xét, giải quyết. Nội dung đơn, thư KNTC của công dân tập trung kiến nghị, phản ánh về những bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện chế độ chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, những bức xúc về môi trường...

Với quyết tâm không để tồn đọng đơn thư, khiếu nại, tố cáo, gây bức xúc trong nhân dân, 3 tháng cuối năm 2018, BCĐ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hàng tháng, hàng quý nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài, góp phần ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở.

Kim Ngân