Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định

11:02 | 06/02/2018
|

Năm 2017, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giảm so với cùng kỳ, tính chất, mức độ không phức tạp.

Năm 2017, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giảm so với cùng kỳ, tính chất, mức độ không phức tạp. Đơn thư được UBND thành phố chỉ đạo các phòng ban, UBND xã phường xem xét giải quyết, đối thoại, trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đánh giá, công tác tiếp công dân ở thành phố được thực hiện nghiêm túc, có lịch phân công lãnh đạo UBND thành phố cùng đại biểu HĐND thành phố trực tiếp tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng, đư­­ợc công khai rộng rãi, niêm yết tại phòng tiếp công dân. Ban tiếp công dân thường trực tiếp công dân hàng ngày theo quy định. Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND thành phố có thông báo kết quả tiếp công dân, giao nhiệm vụ và đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Toàn thành phố đã tiếp và trả lời 263 lượt người với 230 ý kiến, tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, môi trường, chế độ chính sách, thực hiện bản án, địa điểm kinh doanh chợ, hỗ trợ di chuyển chợ, cống rãnh, di chuyển chợ tạm... trong đó, thành phố tiếp công dân 97 lượt với 83 ý kiến. Có một số vụ việc khiếu kiện tập trung đông người nhưng tính chất không phức tạp, đều được giải thích, xem xét trả lời, không gây bức xúc.

Cùng với công tác tiếp công dân, thành phố nhận được 242 đơn, giảm 17 đơn so với cùng kỳ. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu về tranh chấp đất đai, cấp GCNQSD đất, lấn chiếm đất, giao đất dịch vụ, tranh chấp do mua bán chuyển nhượng, ô nhiễm môi trường... Đối với một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết, công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài (như ở Tích Sơn, Đống Đa, Ngô Quyền, Khai Quang, Thanh Trù, Hội Hợp), UBND thành phố phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở TN& MT phân loại, xử lý, trả lời kết hợp biện pháp đối thoại tuyên truyền, thuyết phục. Vì vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố năm 2017 cơ bản ổn định.

Có được những kết quả đó, trong năm, UBND thành phố ban hành 75 văn bản xử lý đơn thư, 1 văn bản đôn đốc giải quyết đơn thư và 21 thông báo tiếp dân để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường giải quyết đơn thư và tổng hợp những vụ việc phức tạp báo cáo Thường trực Thành ủy, Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Thanh tra thành phố phối hợp với Ban tiếp công dân thành phố theo dõi, tổng hợp kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tham gia đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 9 xã, phường về kết quả giải quyết các nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Mặc dù công tác tiếp công dân ở thành phố được duy trì nề nếp, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường tập trung giải quyết song việc giải quyết đơn thư ở một số phòng, ban, đơn vị và UBND xã phường có việc còn kéo dài, chất lượng hạn chế, có đơn vị còn để đôn đốc nhiều. Trách nhiệm giải quyết đơn thư của thủ trưởng một số phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường còn chưa cao.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2018, Thanh tra thành phố đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, nhất là những lĩnh vực được dư luận, xã hội quan tâm. Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực của tỉnh, thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham gia giải quyết KNTC ở cấp xã…

Bạch Dương