Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

02:06 | 06/06/2017
|

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 839/KH-UBND “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, trong đó, xác định rõ nội dung, thời gian, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; xây dựng cuốn Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính; nghiên cứu, đề xuất với Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... Nhờ vậy, công tác thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời; trình tự, thủ tục xử phạt được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

6 tháng đầu năm 2017, tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh là 35.757 vụ (vi phạm chủ yếu về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ), trong đó, ra quyết định xử phạt 35.147 vụ; đã có 32.498 quyết định thi hành xong. Tổng số tiền phạt thu được trên 25 tỷ đồng; tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác xử phạt hành chính còn gặp một số khó khăn như: Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng của một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các ngành, các cấp chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thường xuyên; công tác cưỡng chế tài sản còn phức tạp; một số trường hợp vi phạm không bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ nên đã dẫn tới việc các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt...

Chia sẻ thêm về những hạn chế trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, ông Vũ Trường Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: "Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, các quy định liên quan đến việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, nhưng đến nay, hệ thống các thông tư hướng dẫn thi hành và các biểu mẫu áp dụng chưa đầy đủ; một số từ ngữ trong nghị định chưa được giải thích cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp xã; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các ngành, các cấp chưa thực sự đi vào chiều sâu".

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân biết và hiểu rõ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau; chú trọng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, khoáng sản, giao thông, an ninh trật tự…; thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cương quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, kết hợp với việc rà soát, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Ngọc Thắng