Chưa đủ cơ sở hỗ trợ kinh phí phát sinh thực hiện Nghị quyết 20 ở Bình Xuyên

09:11 | 06/11/2019
|

Ngày 30/9/2019, huyện Bình Xuyên có văn bản số 1443 đề nghị hỗ trợ kinh phí phát sinh thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện.


Ngày 30/9/2019, huyện Bình Xuyên có văn bản số 1443 đề nghị hỗ trợ kinh phí phát sinh thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện.

Theo đó, kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 4 tỷ đồng, cho diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi gần 360 nghìn m2, thuộc 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện là: Quất Lưu; Sơn Lôi; Thiện Kế và Thanh Lãng.

Cơ sở để huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí phát sinh là do một số dự án thực hiện trong giai đoạn 1997-2013, nhưng đến năm 2018 các hộ mới nhận tiền đền bù và một số dự án còn tồn tại đã thu thập đủ hồ sơ.

Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND tỉnh, Nghị quyết 20 bắt đầu thực hiện từ năm 2009, kéo dài trong 5 năm, đến năm 2014 đã kết thúc. Theo Báo cáo số 213, ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện nghị quyết, trong đó sẽ thực hiện:

“Dừng triển khai hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 25/7/2008 đến hết năm 2015. Các trường hợp phát sinh sau thời điểm báo cáo này (10/11/2015) yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tự hỗ trợ kinh phí chi trả cho các hộ dân…”.

“…Đối với các dự án đã ra quyết định thu hồi đất nhưng chưa thực hiện GPMB theo quy định, đề nghị thu hồi khoản kinh phí đã cấp về ngân sách tỉnh, không thực hiện hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh”.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND, ngày 29/10/2009 của HĐND tỉnh, đối tượng được hỗ trợ là đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trong khoảng thời gian từ 1/1/1997 - 30/9/2009.

Như vậy, phần diện tích đất nông nghiệp quỹ I bị thu hồi trong giai đoạn 2009-2013 nhưng đến năm 2018 mới nhận tiền đền bù GPMB và một số dự án tồn tại khác theo đề nghị của huyện Bình Xuyên là chưa đủ cơ sở để hỗ trợ theo Nghị quyết 20.

Nguyễn Khánh