Thêm 75 dự án đầu tư mới

08:10 | 11/10/2018
|

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chăm sóc tốt các nhà đầu tư tại chỗ và thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, 9 tháng năm 2018,

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chăm sóc tốt các nhà đầu tư tại chỗ và thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, 9 tháng năm 2018, tỉnh thu hút thêm 75 dự án mới vào đầu tư trên địa bàn gồm: 45 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 175 triệu USD và 30 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2.000 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 33 lượt dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 170 triệu USD và 8 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng hơn 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 312 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 4.223 triệu USD và 710 dự án DDI với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng.

Thanh Huyền