Huyện Vĩnh Tường phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020

08:09 | 16/09/2020
|

Theo kế hoạch, năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công huyện Vĩnh Tường được giao là 986 tỷ đồng. Với những nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công - dự toán, thẩm định, lựa chọn, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành... đến ngày 25/8, huyện đã giải ngân được 734 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch.


Theo kế hoạch, năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công huyện Vĩnh Tường được giao là 986 tỷ đồng. Với những nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công - dự toán, thẩm định, lựa chọn, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành... đến ngày 25/8, huyện đã giải ngân được 734 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch.

Tuy nhiên, do phát sinh nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung; ngân sách huyện, xã tăng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nâng số vốn đầu tư công huyện phải ngân trong năm lên 1.627 tỷ đồng. Ước đến hết tháng 9, huyện giải ngân được 982 tỷ đồng/1.627 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch.

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục rà soát các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2020 theo quy định; chỉ đạo các ngành, các tổ chức đoàn thể vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB nhằm sớm bàn giao mặt bằng dự án để thi công công trình; chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu huy động máy móc, nhân công, thực hiện tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn.

Hồng Nhật