Điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 với doanh nghiệp

08:09 | 16/09/2020
|

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19; chỉ đạo của Tổng Cục Thống kê về phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Cục Thống kê tỉnh thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19; chỉ đạo của Tổng Cục Thống kê về phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Cục Thống kê tỉnh thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...

Từ 10/9-20/9, Cục Thống kê tỉnh tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 với doanh nghiệp, bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến (webform)

Đối tượng và đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp, hoạt động SXKD trước thời điểm 1/1/2020.

Nội dung cuộc điều tra bao gồm 5 nhóm thông tin: Nhận dạng đơn vị điều tra như tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, loại hình kinh tế, ngành hoạt động SXKD chính; tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp; các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do Covid-19; chuyên đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra).

Đặc biệt, cuộc điều tra lần này doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin qua bảng hỏi điện tử trên Trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của Điều tra doanh nghiệp tháng 4/2020; điều tra viên cũng được lấy từ đội ngũ điều tra viên của cuộc điều tra doanh nghiệp hồi tháng 4/2020; được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.

Thông tin doanh nghiệp cung cấp trong cuộc điều tra đột xuất sẽ giúp Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động SXKD.

Tin, ảnh: Hồng Liên