Tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 41 tỷ đồng từ giảm số người hoạt động không chuyên trách

03:07 | 11/07/2018
|

Thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 

Thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã cắt giảm hơn 10.700 người, đảm bảo quy định mỗi đơn vị hành chính cấp xã được bố trí 8 người; thôn, tổ dân phố loại 1 bố trí 7 người; thôn loại 2, loại 3 bố trí 5 người và không bố trí phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố.

Hiện toàn tỉnh hiện có gần 8.000 người hoạt động không chuyên trách. Việc cắt giảm số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã tiết kiệm 41,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, từ nay đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ tiếp tục giảm 2.752 người để đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố còn 3 người hoạt động không chuyên trách.

Thúy Hường