Tổng nguồn vốn hỗ trợ nông dân đạt trên 48 tỷ đồng.

08:01 | 10/01/2018
|

Năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt trên 48 tỷ đồng, dành cho 139 dự án, trong đó có 2 dự án trồng trọt, 118 dự án chăn nuôi, 7 dự án nuôi trồng thủy sản; 

Năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt trên 48 tỷ đồng, dành cho 139 dự án, trong đó có 2 dự án trồng trọt, 118 dự án chăn nuôi, 7 dự án nuôi trồng thủy sản; 12 dự án dịch vụ làng nghề. Từ nguồn vốn của cấp hội đã hỗ trợ cho trên 1.500 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh, nhiều nông dân đã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thông qua công tác hỗ trợ nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh thực hiện tốt vai trò là trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực; người lao động sau khi học nghề đã biết vận dụng các kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Ngọc Lan