Năm 2017: Phấn đấu 100% HTX chuyển đổi theo luật

10:09 | 12/09/2017
|

Liên minh HTX tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 600 HTX, trong đó, có 345 HTX đã thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đạt 58%.

Liên minh HTX tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 600 HTX, trong đó, có 345 HTX đã thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đạt 58%.

Nhìn chung, các HTX sau khi chuyển đổi theo luật đều hoạt động hiệu quả, từng bước khắc phục được những yếu kém. Trong đó, có nhiều HTX phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các thành viên và thị trường; tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình, dự án, quỹ khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các thành viên mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu đến hết năm 2017, 100% các HTX trên địa bàn tỉnh chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Thanh Huyền