Điều chỉnh quy mô, địa điểm, dự toán, kinh phí hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017

09:09 | 12/09/2017
|

Ngày 6/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ký ban hành Quyết định số 2421/QĐ- UBND về việc điều chỉnh dự toán, kinh phí, quy mô, địa điểm thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017.

Ngày 6/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ký ban hành Quyết định số 2421/QĐ- UBND về việc điều chỉnh dự toán, kinh phí, quy mô, địa điểm thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017.

Theo nội dung quyết định, UBND tỉnh điều chỉnh dự toán, kinh phí, quy mô thực hiện chương trình mua máy nông nghiệp năm 2017 như sau: Về điều chỉnh quy mô, địa điểm: Quy mô, địa điểm máy đã được phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 729 máy, trong đó, thành phố Vĩnh Yên 40 máy; thị xã Phúc Yên 15 máy; huyện Tam Đảo 30 máy; huyện Bình Xuyên 60 máy; huyện Tam Dương 69 máy; huyện Vĩnh Tường 290 máy; huyện Yên Lạc 132 máy; huyện Lập Thạch 49 máy và huyện Sông Lô 44 máy. Quy mô và địa điểm máy điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế 750 máy, trong đó thành phố Vĩnh Yên 36 máy; thị xã Phúc Yên 9 máy; huyện Tam Đảo 54 máy; huyện Bình Xuyên 55 máy; huyện Tam Dương 81 máy; huyện Vĩnh Tường 308 máy; huyện Yên Lạc 126 máy; huyện Lập Thạch 40 máy và huyện Sông Lô 41 máy.

Đối với điều chỉnh dự toán, dự toán kinh phí mua máy nông nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ- UBND của UBND tỉnh là hơn 26,5 tỷ đồng (kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 10,2 tỷ đồng; kinh phí người sản xuất đóng góp hơn 16,2 tỷ đồng). Dự toán kinh phí mua máy nông nghiệp điều chỉnh để phù hợp với thực tế là hơn 26,8 tỷ đồng (kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 10,2 tỷ đồng; kinh phí người sản xuất đóng góp hơn 16,6 tỷ đồng.

Bạch Dương