Tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 31 tỷ đồng

10:06 | 19/06/2017
|

Theo báo cáo của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các cấp của tỉnh đã thẩm định 79 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 607,9 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các cấp của tỉnh đã thẩm định 79 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 607,9 tỷ đồng. Cơ quan chuyên môn đã thẩm định 15 dự án, trong đó 14 dự án có cấu phần xây dựng và 1 dự án không có cấu phần xây dựng với tổng mức đầu tư là 199,5 tỷ đồng; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho 110 công trình, hạng mục với tổng dự toán là 2,8 nghìn tỷ đồng; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho 202 dự án với 262 gói thầu, tổng giá gói thầu là 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 135% về số lượng dự án và gói thầu so với cùng kỳ. Quá trình thẩm định chủ trương, dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán đã kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư, tiết kiệm đáng kể nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Toàn tỉnh đã bồi thường giải phóng mặt bằng được 183 ha để thực hiện các công trình, dự án, trong đó cấp tỉnh đạt 55ha, cấp huyện đạt 128ha. Tiến hành thẩm tra, phê duyệt quyết toán cho 169 dự án, bằng 92% so với cùng kỳ với tổng giá trị quyết toán đạt 1,25 nghìn tỷ đồng; thông qua thẩm tra đã tiết kiệm 31 tỷ đồng, giảm 2,5 % so với giá trị chủ đầu tư trình.

Thúy Hường