Nâng cao chất lượng các công trình giao thông

03:06 | 16/06/2017
|

Thời gian qua, ngành GTVT đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng công trình giao thông (CTGT) thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia dự án.

Thời gian qua, ngành GTVT đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng công trình giao thông (CTGT) thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm định, kiên quyết xử lý các vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ thi công.

Ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại trong việc sửa chữa, bảo trì tuyến Quốc lộ 2A đoạn qua thành phố Vĩnh Yên là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình giao thông. Ảnh Chu Kiều

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến nay, Sở GTVT đã tu sửa, cải tạo, nâng cấp 62km đường bộ với tổng số vốn được giao trên 1.200 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan kiểm tra nghiệm thu 84 công trình xây dựng được phân cấp.

Với vai trò làm chủ đầu tư, Sở GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ban quản lý dự án thực hiện triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hàng năm, Sở GTVT đều thành lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra chất lượng một số công trình giao thông trong quá trình thi công để nắm bắt tình hình thực tiễn và kịp thời nhắc nhở các đơn vị: chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công… khắc phục các thiếu sót trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công trình. Các công trình giao thông sau khi hoàn thành, được chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành gửi về Sở GTVT. Trên cơ sở đó, sở chủ trì cùng các đơn vị có liên quan như Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Qua quá trình kiểm tra, cơ bản các công trình đã được các chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành. Khi kiểm tra phát hiện những nội dung tồn tại, thiếu sót, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khắc phục, sửa chữa đảm bảo theo yêu cầu trước khi bàn giao đi vào sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các công trình không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt và phải gia hạn thời gian thi công.

Ông Phùng Ngọc Tuân, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng CTGT - Sở GTVT cho biết: Kể từ khi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực và Chính phủ ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn, việc quản lý chất lượng các CTGT đã dần được quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng từ các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng sau khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động kiểm tra, giám sát công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyền; xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy trình, thủ tục và phối hợp thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp, ủy quyền.

Mặc dù ngành giao thông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý chất lượng các CTGT, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng các CTGT do các dự án giao thông có quy mô lớn, thuộc nhóm dự án phải đánh giá tác động môi trường, thu hồi đất lúa và phải tái định cư nên thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai thi công thường bị kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến. Bên cạnh đó, đa số các dự án, CTGT các đơn vị tham gia chỉ tập trung vào công tác thi công ngoài hiện trường theo hồ sơ thiết kế được duyệt và chưa thực sự quan tâm việc đảm bảo môi trường, PCCC và công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định. Các dự án giao thông là công trình mang tính dạng tuyến, phạm vi thi công trải dài (có khi qua nhiều đơn vị, huyện, xã) dẫn đến công tác GPMB, tái định cư và quản lý chất lượng trong quá trình thi công gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các tuyến được thiết kế qua nhiều khu vực có địa hình, địa chất thay đổi dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình triển khai thi công để đảm bảo chất lượng công trình. Năng lực các chủ đầu tư, tư vấn và đơn vị thi công vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số đơn vị tư vấn được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện.

Thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chủ thể, cá nhân tham gia trong quá trình quản lý chất lượng và triển khai thi công công trình. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án; thiết kế và dự toán công trình nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các Ban quản lý dự án tập trung triển khai các dự án được giao làm đại diện chủ đầu tư đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch được duyệt; yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc đảm bảo môi trường, PCCC và công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định; thực hiện việc kiểm tra chất lượng công trình trong quá trình thi công và sau khi hoàn thành để đảm bảo, nâng cao chất lượng các CTGT.

Ngọc Lan